Lac Firiza, Baia Mare

Regulament intern de funcționare
al clubului sportiv nautic Simared

Clubul Sportiv SIMARED, cu sediul în Baia Mare, str. Imașului nr. 24-26, stabilește prezentul Regulament Intern de Funcționare ca fiind obligatoriu pentru toți membrii săi și aparținătorii acestora.

1) Facilitățile puse la dispoziția membrilor Clubului Sportiv SIMARED (denumit în continuare și “Clubul”) în cadrul bazelor sportive deținute de către acesta sunt: Accesul în bazele sportive (cu respectarea programului de funcționare stabilit); Obținere și înlocuire carduri de membru; Utilizarea dotărilor bazelor sportive constând în: prosoape, șezlonguri, canapele, hidrobiciclete, caiace, paddle board, sală de cursuri, terenuri de sport, spații de cazare, centre de refacere sportivă (spa); Cursuri de caiac (individuale sau de grup) cu instructori autorizați; Spațiu de depozitare pentru caiace, proprietatea personală a membrilor (în limita spațiului disponibil); Mâncare, în cadrul cantinei bazei sportive; Produse promoționale cu sigla Clubului. Clubul își rezervă dreptul de a modifica oricând facilitățileoferite membrilor, modificări ce vor fi anunțate în timp util acestora, prin afișare. Pentru a accesa facilitățile specificate la acest punct, membri sunt obligați să achite cotizații de membru, în cuantumul și condițiile stabilite de către Club. Cotizațiile achitate Clubului potrivit prezentului Regulament reprezintă sursă de finanțare a Clubului și sunt utilizate în acord cu termenii și condițiile Actului Constitutiv și Statutul Clubului, documente ce pot fi accesate la adresa: www.simared.ro. Clubul Sportiv SIMARED stabilește că sumele reprezentând cotizații datorate de către membrii Clubului și care permit accesul la facilitățile puse la dispoziția acestora în acord cu Regulament Intern de Funcționare, sunt obligatorii pentru toți membrii săi și aparținătorii acestora și sunt aduse la cunoștința Membrilor prin afișare în incinta bazelor sportive și prin publicare pe site-ul www.simared.ro. Sumele achitate cu titlul de cotizație de membru se pot restitui doar în acord cu prevederile Regulamentului intern de funcționare al Clubului iar sumele datorate potrivit aceluiași Regulament Clubului, ca prejudicii sau cotizații restante, sunt pasibile de urmărire silită în condițiile Codului civil și Codului de procedură civilă și condiționează dobândirea și păstrarea calității de membru al Clubului.

2) Statutul de membru al Clubului este nominal și nu poate fi transferat sau cesionat niciunei alte persoane. Accesul în bazele sportive ale Clubului este permis doar membrilor, doar în cadrul programului de funcționareși numai în baza cardului de Membru, card pe care toți membrii Clubului trebuie să îl prezinte la intrarea în bazele sportive, pentru fiecare intrare în parte. În cazul în care membrii refuză să se identifice la intrarea în bazele sportive, Clubul își rezervă dreptul de a interzice accesul acestora în incinta bazelor sportive. La pierderea cardului, Membrul este obligat să anunțe recepția Clubului în cel mai scurt timp, astfel încât acesta să poată fi blocat și înlocuit în urma cererii scrise. Clubul percepe o cotizație de membru, specificată în anexă la prezentul regulament, pentru înlocuirea cardului pierdut. Accesul membrilor minori în bazele sportive este interzis, cu excepția cazului când acești sunt însoțiți și supravegheați de către părinți sau un alt membru major. Clubul nu își asumă răspunderea pentru membrii minori aflați nesupravegheați în bazele sportiveși își rezervă dreptul de a restricționa accesul acestora, pentru siguranța lor, în interiorul bazelor sportive, până la preluare și supraveghere de către persoana majoră aparținătoare.Înstrăinarea în orice fel a cardului de Membru, către o alta persoană, sau darea spre folosire de către o altă persoană dă dreptul Clubului să revoce calitatea de membru a persoanei vinovate, cu efect imediat. Membrul având obligația de a achita în întregime cotizațiile restante până la momentul revocării calității de membru, nefiind îndreptățit la restituirea cotizațiilor deja achitate.Cardul de Membru este valabil numai împreună cu un act de identitate al Membrului sau al aparținătorului.

3) Membrii trebuie să respecte prezentul Regulamentul, precum și orice alte reglementări specifice afișate și/ sau amplasate în diferite zone ale bazelor sportive (denumit în continuare “Regulament Intern”). Clubul își rezervă dreptul de a modifica oricând, unilateral, prezentul Regulament, modificările putând fi aduse la cunoștința membrilor prin e-mail, comunicări poștale sau prin afișare în cadrul bazelor sportive, astfel cum consideră necesar. Membrii declară prin prezenta că acceptă în mod expres orice modificare decisă de către Club și acceptă că această modificare le va fi opozabilă odată cu afișarea în cadrul bazelor sportive, fără să mai fie nevoie de semnarea vreunui act adițional la prezentul Regulament sau comunicarea în orice mod.

4) Membrii Clubului acestora sunt obligați să respecte prezentul Regulamentafișat specific pentru fiecare zonă în parte din interiorul Clubului, din timp în timp.

5) Programul de funcționare al bazelor sportive aparținând Clubului este de luni până duminică, între orele 09 – 21, pentru membrii de orice vârstă și între orele 21 – 24, doar pentru membrii cu vârsta minimă de 18 ani, în situații speciale. Clubul își rezervă dreptul de a modifica oricând programul de funcționare al Clubului, precum și orele de program ale cursurilor organizate în cadrul Clubului, modificări ce vor fi anunțate în timp util, prin afișare. Membrii trebuie să respecte orele de deschidere și de închidere prevăzute în programul de funcționare al Clubului, sub sancțiunea îndepărtării acestora din incinta bazelor sportive și revocării/suspendării calității de membru în caz de refuz nejustificat.

6) Membrilor și aparținătorilor li se interzice utilizarea în cadrul Clubului și bazelor sportive a unui limbaj neadecvat sau ofensator, precum și orice tip de violență fizică și/ sau verbală, atât față de ceilalți Membrii și aparținători, cât și față de personalul Clubului.

7) Membrilor și aparținătorilor acestora li se interzice utilizarea bazelor sportive ale Clubului în scopuri comerciale, respectiv Membrii nu pot oferi altor Membri sau aparținători, contra cost, servicii de antrenament personalizat sau orice alte servicii cu scop comercial. Antrenorii Clubului sunt singurele persoane abilitate să presteze servicii de antrenament personalizat Membrilor și aparținătorilor acestora, situație în care Membrii vor plătii cotizațiile aferente antrenamentelordorite, direct de la recepția Clubului. De asemenea, este interzisă publicitatea de orice fel, precum și împărțirea de broșuri sau alte mesaje personale de către Membri sau aparținători, în incinta bazelor sportive ale Clubului, fără acordul acestuia.

8) Consumul sau oferirea de alimente și băuturi alcoolice neautorizate, droguri, medicamente sau consumul și/ sau comercializarea oricăror substanțe ilegale sunt strict interzise în incinta bazelor sportive. Fumatul este permis doar in spatiile exterioare, semnalizate corespunzător.Comercializarea și/sau consumul substanțelor narcotice și/ sau alte substanțe halucinogene sunt strict interzise în incinta bazelor sportive. Este permis doar consumul băuturilor alcoolice oferite de partenerii Clubului, doar în zonele special destinate și doar în condițiile comunicate. Este interzisă intrarea în bazele sportive cu produse alimentare ori pahare sau alte recipiente, neaparținând sau neobținute din incinta bazei sportive.

9) La cerere și cu plata cotizației aferente, Membrii și aparținătorii acestora vor primi prosoape ce trebuie returnate la ieșirea din baza sportivă, în caz contrar Membrii sau aparținătorii acestora vor datora Clubului o cotizație suplimentară de 100 lei, necesară pentru înlocuirea bunului Clubului. La cerere și cu plata cotizației aferente, membrii pot utiliza terenurile de sport din incinta bazei sportive, primind în acest sens și accesoriile necesare (plasă de delimitare suprafață de joc), accesorii pe care se obligă să le returneze la sfârșitul utilizării terenului de sport, în caz contrar Membrii sau aparținătorii acestora vor datora Clubului o cotizație suplimentară de 500 lei, necesară pentru înlocuirea bunurilor Clubului.

10) Este interzisă expunerea părților intime ale corpului de către Membri sau aparținătorii acestora în interiorul bazei sportive. Membrii sunt obligați să poarte echipament sportiv adecvat pe tot parcursul antrenamentului, în zona de expunere solară costume de baie adecvate, inclusiv acoperirea trenului superior (bust) în ceea ce privește Membrii de sex feminin iar în apropierea apei vor purta în mod obligatoriu veste de salvare (personale sau puse la dispoziție de către Club). Membrii care accesează luciul de apă sunt obligați să poarte vestă de salvare iar minorii vor fi supravegheați în permanență de către aparținătorii majori. Clubul nu își asumă nici o răspundere pentru membrii care accesează luciul de apă aparținând bazei sportive, aceștia fiind obligați să-și ia toate măsurile necesare pentru desfășurarea activității sportive în deplină siguranță. În cazul cursurilor de antrenament organizate de către Club, cu antrenor personal sau de grup, răspunderea pentru siguranța membrului/membrilor la ieșirea pe luciul de apă, aparține antrenorului. Se interzice accesul pe luciul de apă a minorilor nesupravegheați, sub sancțiunea îndepărtării CLUBUL SPORTIV SIMARED MEMBRU ___________________________ ___________________________ acestora și a aparținătorilor majori din incinta bazei sportive și suspendarea/revocarea statutului de membru.

11) Membrii vor pune la locul special destinat din cadrul bazei sportive toate bunurile Clubului, precum și orice alte echipamente utilizate în cadrul antrenamentului, înainte de a părăsi incinta bazei sportive. În cazul stocării caiacelor, proprietate personală a membrilor, în incinta bazei sportive și achitării cotizației aferente, membrul se obligă ca, în situația în care dorește să păstreze bunul în baza sportivă și în anul următor celui pentru care a achitat cotizația, să achite noua cotizație până cel târziu la sfârșitul primului trimestru al anului sau în caz contrar să-și ridice bunul din incinta bazei sportive. În cazul în care caiacul, proprietate personală a membrului, nu este ridicat din incinta bazei sportive sau nu se achită cotizația aferentă pentru anul respectiv până la sfârșitul primului semestru, membrul declară că cedează proprietatea asupra bunului în favoarea Clubului, renunțând la orice drepturi și pretenții asupra acestuia.

12) În scopul menținerii unui grad înalt de igienă, Membrii trebuie să depoziteze orice deșeuri în spațiile special destinate în acest scopși să nu arunce deșeuri în afara acestor spații.

13) Este interzisă efectuarea pozelor și/ sau înregistrărilor video în incinta bazelor sportive fără acordul scris și prealabil al conducerii Clubului. Este interzisă publicarea de articole, informații și afirmații cu caracter defăimător la adresa Clubului sau a membrilor acestuia, oriunde în spațiul public, sub sancțiunea revocării calității de membru și a acoperirii oricăror prejudicii suferite.

14) Din motive de securitate, este strict interzisă deținerea oricăror arme în incinta bazei sportive, inclusiv dar fără a se limita la pistoale cu gloanțe, pistoale cu gaz, spray-uri paralizante sau electroșocuri.

15) Din motive de securitate, ÎNOTUL ESTE STRICT INTERZIS, precum și săriturile în lacul de acumulare.

16) Copiii Membrilor cu vârsta între 3 și 18 ani au acces în zona luciului de apă doar sub supravegherea unui părinte Membruși cu plata unei cotizații de membru pentru aceștia, conform anexei la prezentul Regulament. Copiii au acces la facilități numai sub stricta supraveghere a părinților sau a antrenorilor Clubului. Copiii până la vârsta de 3 ani au acces gratuit în incinta bazei sportive, însoțiți de către părinte, care trebuie să fie Membru al Clubului.

17) Încălcarea oricăror prevederi menționate în prezentul Regulamentul de către un Membru sau aparținătorii acestuia constituie motiv de suspendare, întrerupere, reziliere de drept sau unilaterală a statutului de membru în condițiile Regulamentului. Încălcările mai sus menționate sunt constatate de reprezentanții/împuterniciții Clubului, care au dreptul discreționar, în funcție de gravitatea încălcării sau de caracterul repetat al încălcărilor, să avertizeze Membrul responsabil cu privire la respectiva încălcare și/ sau să suspende sau să întrerupă statutul de membru pe o perioadă cuprinsă între 1 și 3 luni sau să-i revoce acest statut cu efect imediat.În plus, încălcarea oricărei prevederi menționate în prezentul Regulament Ori din regulile afișate în diferitele zone ale bazelor sportive duce la obligația de a părăsi baza sportivă de îndată, la solicitarea personalului Clubului, în caz contrat putându-se recurge la forța coercitivă a personalului de pază sau a forțelor de ordine.

18) Parcarea este permisa doar in parcarea special amenajată, pe locurile special marcate în acest sens, cu respectarea marcajelor, fiind interzisă indisponibilizarea prin parcarea unui vehicul a mai mult de un loc de parcare. Este interzisă staționarea vehiculelor pe timpul nopții în baza sportivă. Încălcarea de către orice persoană a regulilor privind accesul și staționarea vehiculelor duce la interdicția accesului cu vreun vehicul pentru respectiva persoană în incinta bazei sportive.

19) În incintelebazelor sportive (inclusiv spatiile verzi, alei) accesul cu animale de companie este strict interzis.

20) Membrii Clubului trebuie să respecte toate indicațiile afișate și cele venite din partea personalului Clubului.Dacă aveți nevoie de ajutor, vă rugam contactați personalul Clubului.Vă rugam să informați personalul Clubului despre orice situație periculoasă sau de nerespectarea Regulamentului (altercații, răniri, comportament indecent etc.).

21) Accesul în incinta bazelor sportive presupune acceptul membrilor cu privire la regulamentele Clubului, precum și prezumția că aceștia au citit, înțeles și sunt de acord cu acestea. Ca atare, orice reclamație ulterioară cu privire la mențiunile dinprezentul Regulament nu va fi luată în considerare.

22) Clubul nu va fi responsabil pentru obiectele uitate, pierdute sau furate din incinta bazelor sportive.Clubul nu va fi responsabil pentru accidentările Membrilor survenite în incinta bazelor sportive sau pentru diverse afecțiuni medicale generate de activitatea desfășurată de Membri în bazele sportive. Membrii sunt responsabili pentru orice prejudicii și stricăciuni aduse de ei sau de aparținătorii lor Clubului, echipamentelor și bunurilor aflate în bazele sportive, fiind obligați să asigure repararea integrală a prejudiciului cauzat. Refuzul de a repara prejudiciul cauzat se sancționează cu revocarea statutului de membru, până la acoperirea prejudiciului și nu exclude recuperare prejudiciului pe cale judiciară.

23) În cazul încălcării de către Membri sau de către aparținătorii acestora a prevederilor din prezentul Regulament cu privire la: vânzarea/ cesionarea neautorizată cardurilor de Membru către alte persoane; distribuția și/sau consumul băuturilor alcoolice neautorizate, a drogurilor, medicamentelor sau a altor substanțe ilegale, deținerea și/ sau folosirea armelor de foc, cu gaz, electroșocuri, precum și orice fel de arme, utilizarea oricăror forme de violență; desfășurarea de activități neautorizate sau solicitarea unor remunerații în schimbul activităților prestate de persoane neautorizate; comportamentul neadecvat, violența fizică sau verbală vizavi de un alt Membru sau/ și aparținătorii acestuia, sau față de un angajat, colaborator sau invitat al Clubului, Clubul are dreptul să declare revocarea de plin drept a statului de membru, cu efect imediatși fără alte formalități prealabile, membrul nefiind îndreptățit la restituirea cotizațiilor deja achitate, corelativ cu îndepărtarea acestuia din incinta bazelor sportive și interzicerea accesului în bazele sportive cu efect imediat. Redobândirea calității de membru, după ce aceasta a fost pierdută din culpa membrului, rămâne la latitudinea exclusivă a Clubului, nefiind condiționată doar de acoperirea prejudiciilor cauzate.

24) Fără a aduce atingere dreptului de revocare unilaterală a statului de membru, în cazul încălcării de către Membri sau aparținătorii acestora a obligațiilor prevăzute în prezentul Regulament, Clubul își rezervă dreptul, în funcție de gravitatea încălcării, să avertizeze Membrul responsabil cu privire la respectiva încălcare și/ sau să suspende calitatea de membru pe o perioada cuprinsă între 1 și 3 luni. Membrul nu va avea dreptul la restituirea cotizațiilorachitate până la acel moment, fiind obligat totodată să achite orice cotizații restante. Clubulîși rezervă dreptul ca, oricând pe parcursul deținerii calității de membru, să revoce această calitate, cu efect imediat și cu ridicarea dreptului de acces în bazele sportive, caz în care Clubul va fi obligat doar la rambursarea cotizațiilor încărcate pe cardul de membru și neatribuite până în acel moment.

25) În conformitate cu prevederile art.1203 din Codul Civil, Membrul declară că a citit, a înțeles, a luat la cunoștințăși acceptă expres clauzele prezentului Regulament.

28) Clubul Sportiv SIMARED este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal ale membrilor, datele incluse în prezentul Regulament, în vederea executării și a verificării executării obligațiilor asumate, precum și în scopuri de informare cu privire la actele și activitățile Clubuluiși de către partenerii săi contractuali, imaginea digitală în vederea monitorizării accesului persoanelor și asigurării securității acestora și a spațiilor și bunurilor proprietate a Clubului. Imaginea digitală nu este comunicată unor destinatari terți. Conform Legii nr. 190/2018, membrii beneficiază (cu privire la datele proprii cu caracter personal) de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, membrii se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată după caz la Clubul Sportiv SIMARED sau instanței competente. Prin semnarea prezentului Regulament, subsemnatul, îmi exprim consimțământul cu privire la prelucrarea datelor mele personale sus-menționate de către Clubul Sportiv SIMARED, în scopurile precizate și declar că am fost informat cu privire la drepturile ce îmi revin. Prezentul Regulament s-a încheiat în două exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.

DONEAZA SI TU